Halo 5- Phaeton preliminary sketches

Halo 5- Phaeton preliminary sketches
Microsoft - 343 industries.